Back to top

Vertikální řešení

Profesionální služby v NAV

Oborové řešení je určeno pro společnosti poskytující odborné služby v nejrůznějších oblastech a dále pro společnosti, které k prodávaným nebo vyráběným produktům poskytují záruční a pozáruční servis. Řešení poskytuje uživatelům široký komfort detailních informací o sledovaných oblastech činnosti společnosti a zároveň dodává kvalitní podklady pro řízení těchto společností. Standardní funkčnost Microsoft Dynamics je výrazně rozšířena o podporu řízení ad-hoc servisních zakázek, řízení zakázkové výroby a oprav, rezervační systém, přípravy hromadných dodávek, maloobchodní prodej, využití čárových kódů apod.

Zvláštní vysoce specializovanou částí oborového řešení profesionální služby je SITE (Solutions for IT Enterprises), nadstavba informačního systému Microsoft Dynamics, která je vertikálním (specializovaným) řešením pro následující typy společností:

 • Dodavatelé systémů a systémoví integrátoři.
 • Prodejci software a projektoví dodavatelé služeb.
 • Profesionální servisní společnosti.

Mnohaleté soustředění výrobce SITE na jednotlivé IT obory umožnilo shromáždit zkušenosti, které mu přinesly jedno z předních míst na trhu v procesech high-tech a podnikání v oblasti IT. Tyto znalosti vedly ke vzniku vysoce efektivního řešení, které zákazníkům přináší minimalizaci rizika a značnou úsporu nákladů. Implementací řešení SITE zákazník získá následující výhody:

 • Průhledný a jednoznačný popis obchodních a servisních procesů IT společnosti.
 • Nástroj na řízení a sledování nákladů na jednotlivých projektech a obchodních případech.
 • Nástroj na řízení projektů a sledování kapacit.
 • Výrazné snížení chybovosti a nejednoznačných stavů při dodávkách, nákupu zboží a služeb nebo vývoji produktů.
 • Podpora ISO procesů.
 • Jeden informační systém pro všechny procesy ve společnosti.

Podobným specializovaným řešením je Manipulační technika – montáž, prodej, servis je specializované řešení komplexního podnikového informačního systému pro střední a velké společnosti v oboru dopravní a manipulační techniky. Je určen pro obchodní, montážní, výrobní či servisní společnosti, které se zabývají jejími dodávkami a následným servisem. Uživatel systému má k dispozici moduly pro řízení financí a dlouhodobého majetku, CRM, nákupu a prodeje, konfigurátor výrobního sortimentu, modul skladování výrobků a materiálu, správu flotily zákazníka a správu flotily vlastních výrobků, řízení servisu v předprodejní a poprodejní fázi, řešení pro evidenci smluv a centrální evidenci dokladů, řízení pronájmů, náhrad jednotlivých výrobků či jejich komponent.

Nakládání s odpady v NAV

Základem vertikálního řešení pro společnosti nakládající s odpady je nadstavba informačního systému Microsoft Dynamics - enwis). enwis) je oborově zaměřený software, určený pro společnosti, které se zabývají sběrem a zpracováním odpadů. Základní oborové řešení pro komerční sběr odpadů je dále k dispozici ve variantě pro sběr a zpracování odpadů pro města a obce, dále ve variantě pro společnosti zabývající se recyklací odpadů a ve variantě pro společnosti zabývajícími se sběrem a zpracování kovového odpadu.

Celé řešení je pojato jako jednotný ekonomický informační systém pro střední a velké podniky s řadou možných integrací na mapové systémy, systémy pro sledování pohybu vozidel, váhové systémy apod. Základem řešení je informační systém Microsoft Dynamics NAV, pokrývající standardní ekonomické, logistické a obchodní procesy podniku. V prostředí informačního systému je vyvinut a integrován enwis).

Využití standardního mezinárodního podnikového informačního systému doplněného o pokrytí všech důležitých procesů v oblasti nakládání s odpady nabízí možnost velmi efektivního řízení podniku s detailními on-line informace a probíhajících procesech v tomto tak specifickém prostředí. Umožňuje udržovat vysokou efektivitu činností a zamezovat zvyšování nákladů tím, že poskytuje transparentní pohledy na všechny oblasti podnikání a umožňuje procesy optimálně řídit jak jednotlivě, tak s využitím jejich vzájemných vazeb. enwis) je mohutný nástroj pro řízení podniku již ve své standardní funkčnosti. Přesto lze využít otevřenosti systému k vytvoření specifických funkčností podle individuálních požadavků zákazníka. Řešení nahrazuje často používaný neefektivní koncept využití samostatně stojících oborových software pro jednotlivé oblasti podnikání bez vzájemných vazeb a duplicitně zadávaných dat.

enwis) byl vytvořen pomocí hlubokých znalostí jeho tvůrců o průmyslu nakládání s odpady ve spolupráci se zákazníky se zkušenostmi z denního využití enwis). Pro podnikání v nakládání s odpady jsou přesná a úplná data a informace kritickým faktorem úspěchu. enwis) zajišťuje, že v každém okamžiku je uživatel systému vybaven potřebnými daty o zákaznících, dodavatelích, poskytovaných službách a dalším, co ke své práci potřebuje. O potřebě takového řešení na trhu mluví jeho úspěch. enwis) je implementován ve více než 400 společnostech v Evropě, severní Americe a v Austrálii.

Velkoobchod v NAV

Oborové řešení pro velkoobchod je silným a efektivním nástrojem pro řízení obchodní firmy. Standardní funkčnosti Microsoft Dynamics jsou rozšířeny o aplikace, které podstatně rozšiřují základní funkčnosti. Jsou to zejména Dynamické analýzy, které slouží k podpoře rozhodování managementu, Centrální nákup pro řízení společného nákupu poboček, e-shop a jeho modifikace, které slouží k obsluze klasického web-shopu, obsluze franšízového řetězce, obsluze B2B zákazníků.

Nedílnou součástí řešení pro velkoobchodní firmy je aplikace technologie čárových kódů hluboko do logistických procesů. Výraznou aplikací pro velkoobchodní firmy je Dynamicky řízený sklad - přináší nové možnosti a pohledy na problematiku skladování zboží. Použitím aplikace se výrazně napřimují a zkracují logistické pochody, snižuje se chybovost procesu a pohyb zboží je optimalizován podle různých kritérií. Dynamicky řízený sklad umožňuje vytvoření 3D virtuálního modelu skladu se zohledněním stavebních prvků ve skladu, komunikačních cest, různých druhů regálů. Samozřejmostí je kontrola na geometrické rozměry zboží, hmotnost, kvalitu a trvanlivost vzhledem k možnostem umístění.

Vhodným doplněním informačního systému ve velkoobchodní firmě je manažerský informační systém označovaný také někdy jako BI. Manažerskému informačnímu systému je věnována samostatná kapitola.

Výroba v NAV

Implementace ERP pro výrobní společnosti je proces, který vyžaduje zkušený implementační tým a jeho vysokou kvalifikaci. Majoritní implementace modulů pro řízení výroby naší společností byly provedeny ve strojírenských podnicích, elektrotechnických firmách, lehkém průmyslu. Zde šlo o implementaci tzv. diskrétní výroby. Standardní řešení je zde rozšířeno o řadu úprav a pomocných aplikací. Například jde o aplikaci pro výdejnu nástrojů a nářadí, aplikaci pro správu a evidenci a aplikaci pro dělení materiálu.

Pro procesní výrobu disponujeme řešením výroby pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl. Procesní výroba je zpravidla nasazována ve spojení s aplikací řízení kvality (QMS). Řešení umožňuje pokrytí požadavků chemické či potravinářské výroby. Kromě standardních funkcí o spotřebě materiálů, plánování výroby, odhlašování výrobků atd. umožňuje aplikace sledování a testování složení výrobků, jejich klasifikaci, sledování kvality a kvalitativní ukazatelů. Dalšími funkcemi důležitými ve výrobě je jednoznačné sledování toku materiálů výrobou kvůli pozdější identifikaci.

Samospráva a rozpočtové organizace v NAV

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV nabízí ucelený nástroj pro evidenci a řízení informací pro organizační složky státu, územně samosprávné celky nebo příspěvkové organizace. Informační systém Microsoft Dynamics NAV umožňuje komplexní vedení finančního účetnictví, vedení všech potřebných analytických a podrozvahových evidencí, propojení s externími aplikacemi pro evidenci daní, dávek a poplatků, propojení s aplikacemi pro evidenci toku dokumentů (Spisová služba) a propojení se mzdovými a personálními systémy.

Základní funkcionality ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics:

 • Vedení finančního účetnictví pro rozpočtové organizace, státní fondy, příspěvkové organizace, obce a vyšší územně samosprávné celky.
 • Vedení manažerského účetnictví pro potřeby řízení organizace.
 • Možnost členění účetní jednotky na jednotlivé organizační celky včetně komplexního řešení přístupových práv k jednotlivým úrovním organizace.
 • Možnost napojení řízených a ovládaných účetních jednotek.
 • Evidence a řízení rozpočtu v členění na jednotlivé organizační celky dle požadované struktury rozpočtu, propojení finančního účetnictví s rozpočetnictvím, evidence a řízení systému rozpočtových příslibů, kontrola disponibility rozpočtu, evidence rozpočtových změn na různých úrovních organizace, analýzy čerpání rozpočtu.
 • Vedení saldokonta pohledávek a závazků na detailní úrovni dle jednotlivých subjektů, měn, organizací, apod.
 • Evidence poplatků v souladu se zákonem o místních poplatcích.
 • Vymáhání daňových pohledávek v souladu s daňovým řádem.
 • Řízení hotovostních a bezhotovostních finančních toků pomocí správy pokladen, platebních návrhů, platebních poukazů a propojení s elektronickým bankovnictvím.
 • Vedení skladu – evidence skladových pohybů s použitím různých metod oceňování.
 • Evidence všech typů dlouhodobých majetků včetně majetku najatého, pronajatého nebo majetku v operativní evidenci, evidence všech typů majetkových pohybů včetně odpisování.
 • Možnost oceňování dlouhodobého majetku nejen v účetních hodnotách s využitím různých metod oceňování.
 • Evidence oprav a údržby dlouhodobého majetku.
 • Řízení investic – dlouhodobé plánování, projektové řízení výstavby.
 • Provádění měsíčních a ročních účetních závěrek v souladu s legislativou ČR.
 • Elektronické výkaznictví dle požadavků Centrálního systému účetních informací státu.

Holding & Developer v NAV

Vertikální řešení pro společnosti holdingového typu vychází ze znalostí a zkušeností z implementací Microsoft Dynamics pro tento typ společnosti. Pro řešení je charakteristická správa desítek až stovek společností v jednom informačním systému. Zjednodušuje a ulehčuje správu kmenových dat, výrazně snižuje chybovost dat a vznik duplicit vznikajících právě u velkého množství evidovaných společností. Řešení zohledňuje požadavky na rychlý a flexibilní reporting přes jednotlivé firmy, skupiny firem z hlediska různých kritérií. Samozřejmostí řešení jsou funkce pro efektivní zakládání nových společností do evidence, jejich slučování či naopak dělení stejně jako ukončení evidence např. z důvodu prodeje společnosti.

Pro developerské společnosti je řešení rozšířeno o moduly hromadných fakturací a přefakturací, podporu správy a realizace projektů včetně rozpočtů, správy úvěrů a nástrojem pro podporu řízení cash-flow. Řešení lze integrovat se specializovanými softwary CAFM. 

CRM v obchodní společnosti – Online - Onpremise

Práce a komunikace se zákazníky je nedílnou součástí pracovních procesů ve společnostech napříč všemi odvětvími. Řešení, jehož základem je produkt Microsoft Dynamics CRM, obsahuje základní funkce, které jsou potřebné pro kvalitní a kontinuální péči o zákazníka. Základem řešení je evidence přijetí poptávky, její zpracování a následná tvorba nabídky. Samotný nabídkový proces umožňuje výběr produktů z různých ceníků, jejich přenos do nabídky, možnost poskytnutí slev na jednotlivé produkty nabídky, ale i na nabídku jako celek, případně do nabídky vložit obrázek produktu nebo jeho nákres. Výsledkem je nabídka, která vznikne automatickým exportem do předem připravené šablony. Takto vytvořenou nabídku je možné rovnou odeslat zákazníkovi nebo ji doplnit do předem připravené šablony e-mailu. Standardem je evidence zákazníků a jejich kontaktů.

Součástí řešení je základní reporting – vyhodnocení počtu zpracovaných nabídek – jejich stav a úspěšnost včetně, porovnání jednotlivých obchodníků. Samozřejmostí je integrace s ARES a ISIR, která umožňuje zlepšit kvalitu zadávaných informací, zamezuje duplicitám dat a zvyšuje informovanost obchodníků. Pro organizace, které obchodují se zahraničím, nabízí řešení ověřování DIČ vůči portálu Evropské komise.

Řešení je použitelné jak pro Microsoft Dynamics CRM Onpremise (místní řešení na ICT infrastruktuře zákazníka), tak pro Microsoft Dynamics CRM Online (cloudová služba společnosti Microsoft).