Back to top

Outsourcing služeb

Převzetí odpovědnosti za provozuschopnost konkrétní technologie nebo funkční oblasti IT je hlavní náplní činnosti CDL. Již dvě desítky let poskytujeme desítkám významných společností outsourcingové služby, zahrnující pohotovostní službu hotline, servisní zajištění, systémovou podporu, průběžné dodávky drobného a spotřebního materiálu, profylaxe, konzultace a další specializované služby.

Za celou dobu poskytování těchto služeb jsme vytvořili propracovanou logistiku řízení a díky  dlouhodobému tlaku na kvalitu, odbornost a efektivitu našich zdrojů považujeme poskytování technické a systémové podpory IT za nejdůležitější a nejlepší produkt naší infrastrukturní divize. V neposlední řadě jsou naše servisní kontrakty velmi srozumitelné a oboustranně vyvážené, což považujeme za základ dlouhodobé spolupráce.

Za klíčové faktory úspěchu považujeme:

  1. Vysokou odbornost služeb, garantovanou tím, že všichni zaměstnanci disponují mezinárodními odbornými certifikáty na oblast, které se věnují. Je tedy zcela vyloučeno, aby konkrétní výkony provedl někdo bez prokazatelné kvalifikace.
  2. Zastupitelnost ve všech odbornostech tak, aby plnění služeb bylo zajištěno i při mimořádných událostech, nemoci, souběhu incidentů atp.
  3. Jazykové vybavení, díky němuž jsou všichni pracovníci schopni pracovat i v prostředí mezinárodních firem s min. anglickou komunikací (v každém oboru i min. jeden pracovník německy)
  4. Stabilní týmy – vytváříme pro každého zákazníka s cílem max. omezit počet pracovníků, kteří u konkrétního zákazníka působí, aby nedocházelo ke ztrátám informací a výkon byl konzistentní.
  5. Efektivní logistika je podporována implementací servisních procesů do helpdeskového řešení Mantis, kde je vedena evidence a předávání požadavků, sledování stavu a kvality plnění SLA a MS Dynamics NAV kde se vykazují výkony a a provádí jejich zúčtování.
  6. Pravidelný a důsledný kontroling je prováděn na čtyřech úrovních s cílem max. omezit selhání a nedodržení SLA. Počet reklamací našich služeb se pohybuje v úrovní méně než 1 promile z hlášených incidentů, což odpovídá kvalitě špičkových poskytovatelů.

Outsourcingové služby poskytujeme výhradně na základě uzavřené smlouvy s volitelnými parametry a flexibilním způsobem účtování. Parametry SLA se pohybují v rozmezí:

  • Doby pokrytí od 9x5 do 24x7.
  • Vzdálený zásah již od 1 hodiny
  • Zásah na místě již v čase několika hodin (dle dojezdu).
  • Možnost penalizované garance zprovoznění do 8–12 hodin.

Pro zákazníky s uzavřenou servisním smlouvou poskytujeme v rámci plnění i řadu dalších služeb, jako je vedení dokumentace, zpracování studií a investičních plánů a (zejména pro české pobočky zahraničních společností) i odborný styk s pracovníky IT korporace.

V rámci outsourcingu jsou často naši pracovníci na pracovišti trvale přítomni a časté je rovněž jejich využívání jako dočasná náhrada interních IT pracovníků po dobu nemoci či dovolené.