Back to top

Samospráva a rozpočtové organizace v NAV

Ekonomický informační systém Microsoft Dynamics NAV nabízí ucelený nástroj pro evidenci a řízení informací pro organizační složky státu, územně samosprávné celky nebo příspěvkové organizace. Informační systém Microsoft Dynamics NAV umožňuje komplexní vedení finančního účetnictví, vedení všech potřebných analytických a podrozvahových evidencí, propojení s externími aplikacemi pro evidenci daní, dávek a poplatků, propojení s aplikacemi pro evidenci toku dokumentů (Spisová služba) a propojení se mzdovými a personálními systémy.

Základní funkcionality ekonomického informačního systému Microsoft Dynamics:

 • Vedení finančního účetnictví pro rozpočtové organizace, státní fondy, příspěvkové organizace, obce a vyšší územně samosprávné celky.
 • Vedení manažerského účetnictví pro potřeby řízení organizace.
 • Možnost členění účetní jednotky na jednotlivé organizační celky včetně komplexního řešení přístupových práv k jednotlivým úrovním organizace.
 • Možnost napojení řízených a ovládaných účetních jednotek.
 • Evidence a řízení rozpočtu v členění na jednotlivé organizační celky dle požadované struktury rozpočtu, propojení finančního účetnictví s rozpočetnictvím, evidence a řízení systému rozpočtových příslibů, kontrola disponibility rozpočtu, evidence rozpočtových změn na různých úrovních organizace, analýzy čerpání rozpočtu.
 • Vedení saldokonta pohledávek a závazků na detailní úrovni dle jednotlivých subjektů, měn, organizací, apod.
 • Evidence poplatků v souladu se zákonem o místních poplatcích.
 • Vymáhání daňových pohledávek v souladu s daňovým řádem.
 • Řízení hotovostních a bezhotovostních finančních toků pomocí správy pokladen, platebních návrhů, platebních poukazů a propojení s elektronickým bankovnictvím.
 • Vedení skladu – evidence skladových pohybů s použitím různých metod oceňování.
 • Evidence všech typů dlouhodobých majetků včetně majetku najatého, pronajatého nebo majetku v operativní evidenci, evidence všech typů majetkových pohybů včetně odpisování.
 • Možnost oceňování dlouhodobého majetku nejen v účetních hodnotách s využitím různých metod oceňování.
 • Evidence oprav a údržby dlouhodobého majetku.
 • Řízení investic – dlouhodobé plánování, projektové řízení výstavby.
 • Provádění měsíčních a ročních účetních závěrek v souladu s legislativou ČR.
 • Elektronické výkaznictví dle požadavků Centrálního systému účetních informací státu.